Untitled Document

Kurk & Jacobs Notarissen
Zeemansstraat 21
1506 CS Zaandam
tel. 075-6818080
fax. 075-6172850
E: info@kurkjacobs.nlOndernemingen zonder rechtspersoonlijkheid


Geen rechtspersoonlijkheid naar huidig recht hebben ondernemingen die worden gedreven in de vorm van:

  • De eenmanszaak, een vorm waarbij de ondernemer met zijn gehele vermogen (zakelijk en privé) aansprakelijk is voor alle schulden van de onderneming. Is de ondernemer in gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan door schuldeisers ook verhaal worden gehaald op de bezittingen van de echtgenoot. Door het maken van huwelijksvoorwaarden voor of tijdens het huwelijk, kan men dit meestal ongewenste gevolg uitsluiten of in ieder geval beperken.
     
  • De maatschap, een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met de bedoeling de inkomsten onder de deelnemers te verdelen. Het gaat hierbij dikwijls om vrije beroepsbeoefenaren of agrariërs. De aansprakelijkheid van de deelnemers in de maatschap is te vergelijken met die van de eenmanszaak. De aansprakelijkheid van een maat voor schulden hangt in de maatschap echter samen met diens aandeel in de maatschap. Iedere maat mag beheersdaden verrichten, tenzij in de maatschapovereenkomst iets anders is vastgelegd. Beschikkingshandelingen mogen de maten slechts samen verrichten. 

  • Vennootschap onder firma, een bijzondere vorm van maatschap waarbij alles draait om het uitoefenen van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming, dat wil zeggen dat hij of zij ook daadwerkelijk voor het geheel van de zakelijke schulden kan worden aangesproken. Onderling verhaal tussen de vennoten is daarna wel mogelijk. 

  • Commanditaire vennootschap, een vennootschap met één of meerdere beherende, en één of meerdere 'stille' of commanditaire vennoten. Commanditaire vennoten hebben slechts een financiële betrokkenheid bij de onderneming. Zij dragen een risico dat beperkt is tot het bedrag van hun deelname en zij mogen niet als beherend vennoot optreden om te voorkomen dat ze gezien worden als beherende vennoten. Als zij toch (in feite) als beherend vennoot gaan optreden, zijn zij ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De positie van een beherend vennoot in een commanditaire vennootschap is te vergelijken met die van een vennoot in een vennootschap onder firma. Is er slechts één beherend vennoot, dan is zijn positie te vergelijken met die van een eigenaar van een eenmanszaak.